1) Π∆201 /98 Άρθρα1-2 (ΦΕΚ161 Α/13.7.98)

Άρθρο1: Σχολική περιφέρεια, Άρθρο 2: Επωνυμία Σχολείων, Άρθρο 3: Σχολικό και Διδακτικό Έτος, Άρθρο 4: Διακοπές, Αργίες, Εορταστικές Εκδηλώσεις, Άρθρο 5: Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Άρθρο 6: Βιβλία – Έντυπα για το Δημοτικό Σχολείο, Άρθρο 7: Εγγραφές Μαθητών, Άρθρο 8: Μετεγγραφές μαθητών, Άρθρο 9: Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Άρθρο 10: Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα, Άρθρο 11: Παιδαγωγικές συναντήσεις, έλεγχος προόδου, έλεγχος φοίτησης, Άρθρο 12: λειτουργία Συστεγαζόμενων Σχολείων, Άρθρο 13: Θέματα λειτουργίας σχολείων, Άρθρο 14: Σεμινάρια εκπαιδευτικών, συσκέψεις με το Σχολικό Σύμβουλο, Άρθρο 15: Τελικές Διατάξεις

2) ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΦΕΚ_1340_16-10-2002

3) Εγγραφή και φοίτηση ΡΟΜΑ

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 (Εγγραφή και Σχολική Παρακολούθηση των παιδιών Ρομά)

116184/Γ1/10-9-2008 (Εγγραφή και φοίτηση Ρομά)

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 (ΦΕΚ 893,τ.Β’)

 

4) Eνισχυτική Διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Π.Δ. 462/91 (ΦΕΚ 171, τ.Α’)

5) Επιλογή Σημαιοφόρων – Παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων

Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011

Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010

Υ.Α. Φ.10/84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β)

ΦΕΚ_277_16-03-2001

Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α), άρθρο 13, &11

6) ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φ12/342/35602/Γ1/09-05-2005_ΥΠΔΒΜΘ

7) ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διδασκαλία Β Ξένης Γλώσσας/Διευκρινίσεις (20/11/2012)

Διδασκαλία Β’ Ξένης Γλώσσας (15/11/2012)

ΦΕΚ 253-12 (13/02/2012)

Φ.52/278/49184/Γ1/02-05-2012

Φ.12/555/66447/Γ1/10-06-2011

Φ.12/518/61284/Γ1/27-05-2011

 

8) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π.Δ. 8/1995

Π.Δ. 121/1995

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

 

9) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

 

10) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ισχύει

Α) Το άρθρο 36 παρ.25, και το άρθρο 29 παρ.8, της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’) Υ.Α.

Β) Το άρθρο 13, παρ.8, του Νόμου 1566/85

 

11) Επιτήρηση Μαθητών

Α) Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Β) Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β’ Υ.Α.

Γ) Άρθρο 36 παραγρ.18 της με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340,τ.Β’), Υ.Α.

Δ) Άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α’)

12) ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

α) Φ.12/1587/152167/Γ1/25-11-2008 (Δυνατότητα ανάληψης της Ευέλικτης Ζώνης από το Δ/ντή του Σχολείου)

13) ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) Ι & ΙΙ Ζ.Ε.Π. & ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π.


Ηλεκτρονική παραγγελία διδακτικών βιβλίων από τα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας στα οποία για το σχ. έτος 2012-13 λειτουργούν Τ.Υ. ΖΕΠ-Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. από τον κρατικό προϋπολογισμό και από πράξεις “Νέο Σχολείο” – Η Μετάβαση :Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους άξονες προτεραιότητας 1,2 & 3 του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ (157474/Γ1/12-12-2012)

 

 Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Υ. Ι & ΙΙ και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. (17-10-2012)

 Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. Ι και ΙΙ και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ε.Φ.Τ. για το Σχολικό Έτος 2012-2013 (120284/Γ1/05-10-2012 έγγραφο του ΥΠΑΙΠΘΑ – Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. – Τμήμα Α’)

 Οι σχολικές μονάδες Π.Ε. όπου δύναται να λειτουργήσουν Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. αναφέρονται στην Φ.1ΤΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011) Υπουργική Απόφαση

 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ίδρυση και Λειτουργία Τ.Υ. & Φ.Τ. (Θέματα που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα που διδάσκονται και τον τρόπο φοίτησης των μαθητών στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.) – Αριθ. Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999/ ΦΕΚ 1789/28-09-1999)

14) ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ

α) Προεδρικό Διάταγμα 201/98, Άρθρο 13 – Παράγραφος 8 – Εδάφιο δ

β) Υπόδειγμα Πρακτικού

 

15)  Αρμοδιότητες Δήμων σχετικές με τη λειτουργία των Σχολικών μονάδων (πλημμελής φοίτηση μαθητώνπαραχώρηση σχολικών κτιρίων, σχολικές επιτροπές, κανόνες υγιεινής, εμβολιασμοί, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνωνδιακοπή μαθημάτων, τηλεφωνικές συνδέσεις, μεταφορές μαθητών), παρ.4/άρθρο 94/Ν.3852-2010(Πρόγραμμα Καλλικράτης).

(Πηγή: http://dipe.ilei.sch.gr/ekpth)

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΕΚ για το Ωράριο ΦΕΚ για τις ώρες διδ/κών αντ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΑΕΠ 1327/16-06-2011 1327/16-06-2011 & 804/09-06-2010

ΕΑΕΠ – ΠΙΛΟΤΙΚΑ 2156/27-09-2011 2156/27-09-2011

6/Θ και άνω 1139/2006 1139/2006

5/Θ 1280/2005 1280/2005

4/Θ 1280/2005 1280/2005

3/Θ 1280/2005 1139/2006

2/Θ 1280/2005 1280/2005

1/Θ 1280/2005 1280/2005 & Π.Δ. 43/2000

Zώνες Εκπαιδ/κής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Φ.12/20/2045/Γ1/10-01-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β’)